ප්‍රවෘත්ති හා විශේෂාංග

  • Sharebar

පසුගිය සතියේ පටන් දහස් ගණන් පාසල් දූ දරුවන්ගෙන් දළදා මාලිගා පරිශ්‍රය පිරි ඉතිරී යන්නට විය.

Sinhala

පිටු