දිනපතා කියවිම්

  • Sharebar

උතුම් මව්වරුන්ගේ දිනය අදයි.

දුනු කෙයියා මලක් වගේ දුරට පෙනෙනවා
වැට‍කෙයියා මලක් වගේ සුවඳ ගෙනෙනවා
පසලොස්වක සඳ වාගේ එළිය ගේනවා
මගෙ අම්මා මට ජීවන සුවය සදනවා.....

 

Sinhala

පිටු