වැඩහිඳින මාලිගාව

වැඩහිඳින මාලිගාව

ශ්‍රී දන්ත ධාතුන් වහන්සේ වැඩ හිඳින මාලිගාව ‘ගන්ධකුටිය’ ලෙසින් ද හැඳින්වේ. රන්මුවා කරඬු හතක් ඇතුළත සත්වන කරඬුවේ ශ්‍රී දන්ත ධාතුන් වහන්සේ වැඩ වාසය කරන සේක. රත් පැහැති වටතිර යෙදූ චාම් අලංකාර ගන්ධකුටිය වෙඩි නොවදින වීදුරුවලින් ආවර්ණිතය. දළදා කරඬුව වම්පසින් පෙරහර කරඬුව ද දකුණතින් බුරුම කරඬුව ද තබා ඇත. ඉදිරිපිට රිදීමුවා මල් අසුනේ රිදී බන්දේසිවල පිච්ච මල් පූජා කිරීම සිරිතකි.

More To Explore

More To Explore

Share With

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

This post is also available in: English (English)