හෙට | අනිද්දා දෙදින තුළ ශ්‍රීමත් දළදා වහන්සේ වන්දනාමාන කරගැනීමට අවස්ථාව