සතර පොහොය

පුර අටවක – ජන. 03 සිකුරාදා

ජන. 02 බ්‍රහස්පතින්දා අ.භා. 09.01 න් පුර අටවක ලබා 03 සිකුරාදා අ.භා. 11.26 න් ගෙවේ. සිකුරාදා සිල්

පුර පසළොස්වක – ජන. 10 සිකුරාදා

ජන. 10 සිකුරාදා පූ.භා. 02.34 න් පුර පසළොස්වක ලබා 11 සෙන. පූ.භා. 00.51 න් ගෙවේ. සිකුරාදා සිල්

අව අටවක – ජන. 17 සිකුරාදා

ජන. 17 සිකුරාදා පූ.භා. 07.30 න් අව අටවක ලබා 18 සෙන. පූ.භා. 05.34 න් ගෙවේ. සිකුරාදා සිල්

අමාවක – ජන. 24 සිකුරාදා

ජන. 24 සිකුරාදා පූ.භා. 02.20 න් අමාවක ලබා 25 සෙන. පූ.භා. 03.11 න් ගෙවේ. සිකුරාදා සිල්

පුර අටවක – පෙබරවාරි 02 ඉරිදා

පෙබ. 01 සෙන. අ.භා. 06.10 න් පුර අටවක ලබා 02 ඉරිදා අ.භා. 08.01 න් ගෙවේ. ඉරිදා සිල්

පුර පසළොස්වක – පෙබරවාරි 08 සෙනසුරාදා

පෙබ. 08 සෙන. අ.භා. 03.59 න් පුර පසළොස්වක ලබා 09 ඉරිදා අ.භා. 01.01 න් ගෙවේ. සෙනසුරාදා සිල්

අව අටවක – පෙබරවාරි 15 සෙනසුරාදා

පෙබ. 15 සෙනසුරාදා අ.භා. 04.35 න් අව අටවක ලබා 16 ඉරිදා අ.භා. 03.20 න් ගෙවේ. සෙනසුරාදා සිල්

අමාවක – පෙබරවාරි 23 ඉරිදා

පෙබ. 22 සෙන. අ.භා. 07.06 න් අමාවක ලබා 23 ඉරිදා අ.භා. 09.04 න් ගෙවේ. ඉරිදා සිල්

පුර අටවක – මාර්තු 02 සඳුදා

මාර්තු 02 සඳුදා අ.භා. 12.51 න් පුර අටවක ලබා 03 අඟ. අ.භා. 01.47 න් ගෙවේ. සඳුදා සිල්

පුර පසළොස්වක – මාර්තු 09 සඳුදා

මාර්තු 09 සඳුදා පූ.භා. 03.04 න් පුර පසළොස්වක ලබා 09 සඳුදා අ.භා. 11.17 න් ගෙවේ. සඳුදා සිල්

අව අටවක – මාර්තු 16 සඳුදා

මාර්තු 16 සඳුදා පූ.භා. 03.22 න් අව අටවක ලබා 17 අග. පූ.භා. 03.02 න් ගෙවේ. සඳදා සිල්

අමාවක – මාර්තු 23 සඳුදා

මාර්තු 23 සඳුදා අ.භා. 12.31 න් අමාවක ලබා 24 අඟ. අ.භා. 02.58 න් ගෙවේ. සඳුදා සිල්

පුර අටවක – අප්‍රේල් 01 බදාදා

අප්‍රේල් 01 බදාදා පූ.භා. 03.50 න් පුර අටවක ලබා 02 බ්‍රහස්. පූ.භා. 03.40 න් ගෙවේ. බදාදා සිල්

පුර පසළොස්වක – අප්‍රේල් 07 අඟහරුවාදා 

අප්‍රේල් 07 අඟ. අ.භා. 12.02 න් පුර පසළොස්වක ලබා 08 බදාදා පූ.භා. 08.06 න් ගෙවේ. අඟහරුවාදා සිල්

අව අටවක – අප්‍රේල් 14 අඟහරුවාදා

අප්‍රේල් 14 අඟ. අ.භා. 04.18 න් අව අටවක ලබා 15 බදාදා අ.භා. 04.56 න් ගෙවේ. අඟහරුවාදා සිල්

අමාවක – අප්‍රේල් 22 බදාදා

අප්‍රේල් 22 බදාදා පූ.භා. 05.39 න් අමාවක ලබා 23 බ්‍රහස්. පූ.භා. 07.56 න් ගෙවේ. බදාදා සිල්

පුර අටවක – අප්‍රේල් 30 බ්‍රහස්පතින්දා

අප්‍රේල් 30 බ්‍රහස්. අ.භා. 02.36 න් පුර අටවක ලබා 01 සිකුරාදා අ.භා. 01.24 න් ගෙවේ. බ්‍රහස්පතින්දා සිල්

පුර පසළොස්වක – මැයි 07 බ්‍රහස්පතින්දා

මැයි 6 බදාදා අ.භා. 07.47 න් පුර පසළොස්වක ලබා 07 බ්‍රහස්. අ.භා. 04.18 න් ගෙවේ. බ්‍රහස්පතින්දා සිල්

අව අටවක – මැයි 14 බ්‍රහස්පතින්දා

මැයි 14 බ්‍රහස්. පූ.භා. 06.54 න් අව අටවක ලබා 15 සිකුරාදා පූ.භා. 08.24 න් ගෙවේ. බ්‍රහස්පතින්දා සිල්

අමාවක – මැයි 22 සිකුරාදා

මැයි 21 බ්‍රහස්. අ.භා. 09.36 න් අමාවක ලබා 22 සිකුරාදා අ.භා. 11.08 න් ගෙවේ. සිකුරාදා සිල්

පුර අටවක – මැයි 30 සෙනසුරාදා

මැයි 29 සිකුරාදා අ.භා. 09.54 න් පුර අටවක ලබා 30 සෙන. අ.භා. 07.56 න් ගෙවේ. සෙනසුරාදා සිල්


පුර පසළොස්වක – ජුනි 05 සිකුරාදා

ජුනි 05 සිකුරාදා පූ.භා. 03.18 න් පුර පසළොස්වක ලබා 06 සෙන. පූ.භා. 00.44 න් ගෙවේ. සිකුරාදා සිල්


අව අටවක – ජුනි 13 සෙනසුරාදා

ජුනි 12 සිකුරාදා අ.භා. 10.56 න් අව අටවක ලබා 14 ඉරිදා පූ.භා. 01.01 න් ගෙවේ. සෙනසුරාදා සිල්


අමාවක – ජුනි 20 සෙනසුරාදා

ජුනි 20 සෙන. පූ.භා. 11.51 න් අමාවක ලබා 21 ඉරිදා අ.භා. 00.10 න් ගෙවේ. සෙනසුරාදා සිල්

පුර අටවක – ජුනි 28 ඉරිදා

ජුනි 28 ඉරිදා පූ.භා. 02.55 න් පුර අටවක ලබා 29 සඳුදා පූ.භා. 00.35 න් ගෙවේ. ඉරිදා සිල්

පුර පසළොස්වක – ජූලි 04 සෙනසුරාදා

ජූලි 04 සෙන. පූ.භා. 11.37 න් පුර පසළොස්වක ලබා 05 ඉරිදා පූ.භා. 10.18 න් ගෙවේ. සෙනසුරාදා සිල්

අව අටවක – ජූලි 12 ඉරිදා

ජූලි 12 ඉරිදා අ.භා. 03.50 න් අව අටවක ලබා 13 සඳුදා අ.භා. 06.09 න් ගෙවේ. ඉරිදා සිල්

අමාවක – ජූලි 20 සඳුදා

ජූලි 20 සඳුදා පූ.භා. 00.09 න් අමාවක ලබා 20 සඳුදා අ.භා. 11.01 න් ගෙවේ. සඳුදා සිල්

පුර අටවක – ජූලි 27 සඳුදා

ජූලි 27 සඳුදා පූ.භා. 07.10 න් පුර අටවක ලබා 28 අඟ. පූ.භා. 04.58 න් ගෙවේ. සඳුදා සිල්

පුර පසළොස්වක – අගෝස්තු 03 සඳුදා

අගෝ. 02 ඉරිදා අ.භා. 09.31 න් පුර පසළොස්වක ලබා 03 සඳුදා අ.භා. 09.33 න් ගෙවේ. සඳුදා සිල්

අව අටවක – අගෝස්තු 11 අඟහරුවාදා

අගො. 11 අඟ. පූ.භා. 09.08 න් අව අටවක ලබා 12 බදාදා පූ.භා. 11.15 න් ගෙවේ. අඟහරුවාදා සිල්

අමාවක – අගෝස්තු 18 අඟහරුවාදා

අගෝ. 18 අඟ. පූ.භා. 10.39 න් අමාවක ලබා 19 බදාදා පූ.භා. 08.10 න් ගෙවේ. අඟහරුවාදා සිල්

පුර අටවක – අගෝස්තු 25 අඟහරුවාදා

අගෝ. 25 අඟ. අ.භා. 12.27 න් පුර අටවක ලබා 26 බදාදා පූ.භා. 10.43 න් ගෙවේ. අඟහරුවාදා සිල්

පුර පසළොස්වක – සැප්තැම්බර් 01 අඟහරුවාදා

සැප්. 01 අඟ. පූ.භා. 09.42 න් පුර පසළොස්වක ලබා 02 බදාදා පූ.භා. 10.54 න් ගෙවේ. අඟහරුවාදා සිල්

අව අටවක – සැප්තැම්බර් 10 බ්‍රහස්පතින්දා

සැප්. 10 බ්‍රහස්. පූ.භා. 02.06 න් අව අටවක ලබා 11 සිකුරාදා පූ.භා. 03.35 න් ගෙවේ. බ්‍රහස්පතින්දා සිල්

අමාවක – සැප්තැම්බර් 17 බ්‍රහස්පතින්දා

සැප්. 16 බදාදා අ.භා. 07.56 න් අමාවක ලබා 17 බ්‍රහස්. අ.භා. 04.29 න් ගෙවේ. බ්‍රහස්පතින්දා සිල්

පුර අටවක – සැප්තැම්බර් 24 බ්‍රහස්පතින්දා

සැප්. 23 බදාදා අ.භා.08.05 න් පුර අටවක ලබා 24 බ්‍රහස්. අ.භා. 07.08න් ගෙවේ. බ්‍රහස්පතින්දා සිල්

පුර පසළොස්වක – ඔක්තෝබර් 01 බ්‍රහස්පතින්දා

ඔක්. 01 බ්‍රහස්. පූ.භා. 00.29 න් පුර පසළොස්වක ලබා 02 සිකුරාදා පූ.භා. 02.36 න් ගෙවේ. බ්‍රහස්පතින්දා සිල්

අව අටවක – ඔක්තෝබර් 09 සිකුරාදා

ඔක්. 09 සිකුරාදා අ.භා. 05.46 න් අව අටවක ලබා 10 සෙන. අ.භා. 06.11 න් ගෙවේ. සිකුරාදා සිල්

අමාවක – ඔක්තෝබර් 16 සිකුරාදා

ඔක්. 16 සිකුරාදා පූ.භා.04.54 න් අමාවක ලබා 17 සෙන. පූ.භා. 01.01 න් ගෙවේ. සිකුරාදා සිල්

පුර අටවක – ඔක්තෝබර් 23 සිකුරාදා

ඔක්. 23 සිකුරාදා පූ.භා.07.00 න් පුර අටවක ලබා 24 සෙන. පූ.භා. 07.01 න් ගෙවේ. සිකුරාදා සිල්

පුර පසළොස්වක – ඔක්තෝබර් 30 සිකුරාදා

ඔක්. 30 සිකුරාදා අ.භා. 05.48 න් පුර පසළොස්වක ලබා 31 සෙන. අ.භා. 08.19 න් ගෙවේ. සිකුරාදා සිල්

අව අටවක – නොවැම්බර් 08 ඉරිදා

නොවැ. 08 ඉරිදා පූ.භා. 07.29 න් අව අටවක ලබා 09 සඳුදා පූ.භා. 06.51 න් ගෙවේ. ඉරිදා සිල්

අමාවක – නොවැම්බර් 14 සෙනසුරාදා

නොවැ. 14 සෙන. අ.භා.02.20 න් අමාවක ලබා 15 ඉරිදා පූභා. 10.40 න් ගෙවේ. සෙනසුරාදා සිල්

පුර අටවක – නොවැම්බර් 22 ඉරිදා

නොවැ. 21 සෙන. අ.භා. 09.56 න් පුර අටවක ලබා 22 ඉරිදා අ.භා. 10.55 න් ගෙවේ. ඉරිදා සිල්

පුර පසළොස්වක – නොවැම්බර් 29 ඉරිදා

නොවැ. 29 ඉරිදා අ.භා. 12.48 න් පුර පසළොස්වක ලබා 30 සඳුදා අ.භා. 02.59 න් ගෙවේ. ඉරිදා සිල්

අව අටවක – දෙසැම්බර් 08 අඟහරුවාදා

දෙසැ. 08 සඳුදා අ.භා. 06.45 න් අව අටවක ලබා 08 අඟ. අ.භා. 05.15 න් ගෙවේ. අඟහරුවාදා සිල්

අමාවක – දෙසැම්බර් 14 සඳුදා

දෙසැ. 14 සඳුදා පූ.භා. 00.47 න් අමාවක ලබා 14 අඟ. අ.භා. 09.50 න් ගෙවේ. සඳුදා සිල්

පුර අටවක – දෙසැම්බර් 21 සඳුදා

දෙසැ. 21 සඳුදා අ.භා. 04.21 න් පුර අටවක ලබා 22 අඟ. අ.භා. 06.18 න් ගෙවේ. සඳුදා සිල්


පුර පසළොස්වක – දෙසැම්බර් 29 අඟහරුවාදා

දෙසැ. 29 අඟ. පූ.භා. 07.55 න් පුර පසළොස්වක ලබා 30 බදාදා පූ.භා. 08.58 න් ගෙවේ. අඟහරුවාදා සිල්