ත්‍රිකුණාමළය දිස්ත්‍රික්කයේ වෙ‍හෙර විහාර සංවර්ධන කටයුතු නිරීක්ෂණය කිරීම

ත්රිකුණාමළය දිස්ත්රික්කයේ වෙහෙර විහාර සංවර්ධන කටයුතු නිරීක්ෂණය කිරීම. 2020-02-20 | ශ්රී දළදා මාලිගාවේ “අපේ සත්කාරය” මඟින් ක්රියාවට නංවන ශාසණික මෙහෙවරකී..  

Share With

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email