සඳගල

සඳගල

දළදා ගෘහයට පිවිසෙන මහවාහල්කඩ පාමුල ‘සඳගල’ පිහිටා ඇත. එය මහනුවර සම්ප්‍රදායට අයත් වන්නකි. ඉතා අලංකාර මේ සඳගල හැඩයෙන් ත්‍රිකොණාකාර ය. දෙපස මකර රූ දෙකක් ද එයින් ලියවැල් රටාවක් ද මතු වේ. මැද නෙරා ගිය පැතැලි පද්මාසනයකි. දළදා පෙරහර පිටත්වීමට නම්, මේ සඳගල හෙවත් සඳකඩ පහන මත‍ට දියවඩන නිලමේතුමා පැමිණිය යුතු ය.

More To Explore

More To Explore

Share With

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

This post is also available in: English (English)