සංචාරකයින් හට පිරිණැමෙන ශ්‍රව්‍ය මාර්ගෝපදේශණය

ශ්‍රී දළදා මාලිගාවට පැමිණෙන සංචාරකයින්ට නිවැරදි තොරතුරු සැපයීමටත්, නිසි මාර්ගෝපදේශනයලබාදීමටත් ශ්‍රව්‍ය මාර්ගෝපදේශන සේවාව ක්‍රියාත්මක වේ. මෙම සේවාව දළදා මාලිගාවට පැමිණෙන විදේශිය   සංචාරකයින්ට නොමිලයේ ලබාදීම සිදුවේ. ප‍්‍රධාන ජාත්‍යන්තර භාෂා 8 කින් මෙම සේවාව සංචාරකයින්ට ලබාගත හැකිය.

Share With

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

This post is also available in: English (English)