සම්බන්ධ වන්න

සම්බන්ධ වන්න

ලිපිනය

ශ්‍රී දළදා මාලිගාව
දළදා වීදිය, මහනුවර 20000

දුරකථන අංක

081-2 234 226 

081-2 234 226 

භූගෝලීය ඛණ්ඩාංකය

80.6386° E, 7.2939° N

ෆැක්ස්
+94 812 205 901

+94 812 236 201

ඊ-මේල් ලිපිනය

info@sridaladamaligawa.lk

පරිපාලන කාර්යාලය

081-2 204867

081-2 234226

0812236201 (Fax)

දියවඩන නිලමේතුමාගේ කාර්යාලය

0 81-2 204402

0812238216 (Fax)

පෙරහැර කාර්යාලය

0815627366

perahera@sridaladamaligawa.lk

ඉඩම් කාර්යාලය

0812204866

මාධ්‍ය හා විශේෂ ව්‍යාපෘති කාර්යාංශය

0812205839

0812205901 (Fax)

media@sridaladamaligawa.lk

දේශීය බෞද්ධ කටයුතු කාර්යාංශය

0 812 204402

0812238216 (Fax)

විදේශීය බෞද්ධ කටයුතු කාර්යාංශය

0812204699

විශ්‍රාම ශාලාව

0812204866

ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ පොලිස් ස්ථානය

0812225722