සම්බුදු සිරිපා පහසින් ලක්දිව ඒකාලෝක වූ අසිරිමත් දුරුතු පොහෝ දිනය අදයි.

  • Sharebar