දිනපතා කියවිම්

  • Sharebar

‍අද අද එයි මරු පින් කර ගන්නේ කෙලෙසද සෙට මරු නේති සිතන්නේ

 

‍"අද අද එයි මරු පින් කර ගන්නේ

කෙලෙසද සෙට මරු නේති සිතන්නේ

Sinhala

ථෙරවාද හා මහායාන සම්ප්‍රදායන් දෙකම සංකලනය වී ඇති මැලේසියානු බුදු දහම. බුදු දහමින් පෝෂිත ලොව අනෙක් රටවල්..

Sinhala

මැංචුරියාව-යාලු නදිය හරහා කොරියාවට පැමිණි කොරියාවේ බුදු දහම.. බුදු දහමින් පෝෂිත ලොව අනෙක් රටවල්.

Sinhala

සිව් සියවස් දුරාතීතයකට දිවෙන රුසියාවේ බුදු දහම.. බුදු දහමින් පෝෂිත ලොව අනෙක් රටවල්.

Sinhala

පිටු