දිනපතා කියවිම්

  • Sharebar

විසි දහසක් රහතුන් සමඟ බුදු හිමියන් උපන් බිම බැබළවූ... මැදින් පුර පසළොස්වක පෝහෝය දිනය අදයි!

Sinhala

‍අද අද එයි මරු පින් කර ගන්නේ කෙලෙසද සෙට මරු නේති සිතන්නේ

 

‍"අද අද එයි මරු පින් කර ගන්නේ

කෙලෙසද සෙට මරු නේති සිතන්නේ

Sinhala

ථෙරවාද හා මහායාන සම්ප්‍රදායන් දෙකම සංකලනය වී ඇති මැලේසියානු බුදු දහම. බුදු දහමින් පෝෂිත ලොව අනෙක් රටවල්..

Sinhala

මැංචුරියාව-යාලු නදිය හරහා කොරියාවට පැමිණි කොරියාවේ බුදු දහම.. බුදු දහමින් පෝෂිත ලොව අනෙක් රටවල්.

Sinhala

පිටු