71 වන ජාතික දිනය අභිමානය‍ෙන් සමරමු. 71st National Day Celebration