153 වැනි අනගාරික ධර්මපාල ගුණානුස්මරණ උළෙල ශ්‍රී දළදා මාලිගා පරිශ්‍රයේදී .

  • Sharebar

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.faceboo... width="500" height="746" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe>

<p><iframe allowfullscreen="true" allowtransparency="true" frameborder="0" height="315" scrolling="no" src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebo... style="border:none;overflow:hidden" width="560"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>