‍අද අද එයි මරු පින් කර ගන්නේ කෙලෙසද සෙට මරු නේති සිතන්නේ

  • Sharebar
 

‍"අද අද එයි මරු පින් කර ගන්නේ

කෙලෙසද සෙට මරු නේති සිතන්නේ

කිකලද මහසෙන් මරැ ඇප වන්නේ

කුමටද කුසලට කම්මැලි වන්නේ"

ලෝ වැඩ සඟරාව

 

 

 

 

Air Jordan XI 11 Shoes