"හරිතපුණ්‍ය භූමි" වැඩසටහනෙන් ප‍ොලිතින් හා ප්ලාස්ටික් ශ්‍රී දළදා මාලිගාවට රුගෙන ඒම තහනම් කෙරේ....

  • Sharebar