සැරියුත් හිමියන් ප්‍රඥාලාභී භික්‍ෂූන් අතර අග්‍රස්ථානය දිනා ගත් වප් පුරපසළොස්වක පෝය අදයි..

  • Sharebar