සවර්ණ සියපත”- දස වසරක ස්වර්ණ මෙහවර සතරනවන දිගහැරුම

  • Sharebar
 

”සවර්ණ සියපත”- දස වසරක ස්වර්ණ මෙහවරසතරනවන දිගහැරුම...04. මුළුතැන්ගෙය නවීකරණයදෛනිකව දළදා වහන්සේට බුද්ධ පුජාව පිළියෙල...

Posted by Sri Dalada Maligawa on Saturday, June 13, 2015

Nike LunarEpic Low Flyknit