ශ්‍රී දළදා මාලිගා පරිශ්‍රයේ පිහිටා ඇති ජාතික ‍‍කෞතුකාගාර ගොඩනැගිල්ල ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමෙන් පසු නැවත ජනතා අයිතියට

  • Sharebar