ශ්‍රී දළදා මාලිගාවට විශේෂිත දිනයන්

  • Sharebar
දිනය විශේෂය
ජනවාරි 01  ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ (අලුත් සහල් මංගල්ලය)
පෙබරවාරි 04 ජාතික නිදහස් දින උළෙල ශ්‍රී දළදා මාලිගාව
අප්‍රේල් 14  ශ්‍රී දළදා මාලිගාව අැතුළු විහාරයන්හි කිරි ඉතිරිවීම
ජුනී 27  ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ පොසොන් පෙරහැර
ජුලි සහ අගෝස්තු අැසළ පෙරහැර මංගල්ලය
නෙවැම්බර් 22 කාර්ථික මංගල්ලය

 

 

 

KD VIII N7 Glowing