මුනිඳු සදිසි සිරි දළදා වහන්සේ රටට සදා සරණයි ඔබ වහන්සේ.... !

  • Sharebar