මැංචුරියාව-යාලු නදිය හරහා කොරියාවට පැමිණි කොරියාවේ බුදු දහම.. බුදු දහමින් පෝෂිත ලොව අනෙක් රටවල්.

  • Sharebar
 

Kobe 11 ELite Glowing