මහරන්‍‍දෝලිය (රන්‍‍දෝලි ‍පෙරහ‍රේ පස්වන දිනය ‍)

  • Sharebar
 

මහරන්‍‍දෝලිය‍රන්‍‍දෝලි ‍පෙරහ‍රේ පස්වන දිනය ‍හෙවත්,‍ ‍පෙරහ‍ර නිමා කරන රන්‍‍දෝලිය හැඳින්වන්නේ “මහරන්‍‍දෝලිය” ලෙසිනි. එය...

Posted by Kandy Esala Perahera on Wednesday, July 8, 2015

 

Men's Air Jordan 11 Low 'Light Bone' [CD6846-002]