මහනුවර ඓතිහාසික දළද‍ා පෙරහැර

  • Sharebar

මහනුවර ඓතිහාසික දළද‍ා පෙරහැර

ඉංග්‍රීසි අ‍ාණ්ඩුව විසින් තමන් යටතේ තිබු දළදා වහන්සේගේ භාරකාරත්වය 1829 දී යළි උඩරට ප්‍රධානීන් වෙත පවරන ලදී. ඒ නිමිත්තෙන් 1818 මැයි 28 වැනි දින ආණ්ඩුකාර සර් එඩ්වඩ් බාන්ස් විසින් සිංහල රජුන් දවස ඉටු කළ ආකාරයටම අංගසම්පුර්ණ දළදා පු‍ජෝත්සවයක් පවත්වන ලදී.

Latest adidas Falcon Trainer Releases & Next Drops