මනරම් සෙංකඩගලපුර ඇසළ පෙරහැර මංගල්ලයේ සිව්වන රන්දෝලි පෙරහැර.

  • Sharebar