භූතාන ජාතික සභාවේ (National Council of Bhutan) සභාපති සෝනම් කින්ගා මැතිතුමා ප්‍රමුඛ විශේෂ දූත පිරිසක් අද (08) ශ්‍රී දළදා මාළිගාවට පැමිණ දළදා සමිඳුන් වැඳපුදාගනු ගත්හ.

  • Sharebar

භූතාන ජාතික සභාවේ (National Council of Bhutan) සභාපති සෝනම් කින්ගා මැතිතුමා ප්‍රමුඛ විශේෂ දූත පිරිසක් අද (08) ශ්‍රී දළදා මාළිගාවට පැමිණ දළදා සමිඳුන් වැඳපුදාගනු ගත්හ.
අනතුරුව මෙම දූත පිරිස ශ්‍රි දළදා මාළිගාවේ ලෝක බෞද්ධ කෟතුකාගාරයද නැරඹූහ jordans for sale nz