බුදු බැතිය ඉතිරෙන ඉන්දුනීසියාවේ බුදු දහම. බුදු දහමින් පෝෂිත ලොව අනෙක් රටවල්..

  • Sharebar