බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් ප්‍රථම වරට ධර්ම ප්‍රචාරණ සේවය අරඹන ලද ඉල් පෝය අදයි.

  • Sharebar
 

පෝදා සිතුවිල්ල..බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් ප්‍රථම වරට ධර්ම ප්‍රචාරණ සේවය අරඹන ලද ඉල් පෝය අදයි...

Posted by Sri Dalada Maligawa on Tuesday, November 24, 2015

nike air max 1 release