පෙරහර ‍වෙඩි හඬ

  • Sharebar

පෙරහර ‍වෙඩි හඬ ‍දළදා ‍‍පෙරහර පිටත් වීමට පෙර වෙඩිමුර තුනක් පත්තු කිරීම සිරිතකි. පළමු වෙඩි හඬ නිකුත් වීමත් සමඟ සිව් මහ දේවාලවල පෙලගැසී සිටින පෙරහර කරුවෝ මාලිගා පෙරහරට එකතු වීම සඳහා පැමිණෙති.

දෙවෙනි වෙඩි හඬ නිකුත් වන්නේ සධාතුක කරඬුව ඇතුපිට රැඳී රන්හිළිගේ තැන්පත් කළ බව දැනුම් දීමටය. මෙම පෙරහර කරඬුව වමවන විට දෙපසින් තල් අතු ඇල්ලීම චිරාගත සිරිතකි. තෙවැන්න නිකුත් වීමත් සමඟ දළදා පෙරහර ගමන් කිරීම ආරම්භවේ. Air Foamposite One Pro