නව වසරේ අළුත් සහලින් දළදා සමිඳු පුදයි | Harvest festival of Sri Dalada Maligawa 2020

  • Sharebar