ධම්මෝ හවේ රක්ඛති ධම්මචාරී .... ධර්මයෙහි හැසිරෙන්නා ධර්මය විසින් රකී...

  • Sharebar