කුඹල් ‍‍පෙරහර

  • Sharebar
 

කුඹල් ‍‍පෙරහර ‍ද‍ළදා පෙරහරේ පළමු වීදි සංචාරය සිදුවන්නේ කුඹල් ‍පෙරහර සමඟිනි. එය පුරා දින පහක් නුවර වීථි සංචාරය කිරීම ස...

Posted by Kandy Esala Perahera on Wednesday, July 1, 2015

 

Zoom Kobe Elite High