කන්ද උඩරට මහ පෙළහරේ අවසන් මහ රන්දෝලි පෙරහර තේජාන්විතව මෙසේ සනිටුවන් වූ වගයි.

  • Sharebar