ඉන්දීය ආරක්ෂක ල‍ේකම් සංජ‍ේ මිත්‍රා (Sanjay Mitra) මහතා අද (09) ශ්‍රී දළදා මාලිගාවට

youtube: