අ‍ධි ඇසළ ‍පෝ‍ය දිනය අදයි

  • Sharebar
 

අ‍ධි ඇසළ ‍පෝ‍ය දිනය අදයිසිදුහත් කුමරු මවු කුස පිළිසිඳ ‍ගැනීම ‍මෙන්ම ගිහි ‍ගෙයින් නික්මයාම සහ බුද්ධත්වයෙන් පසු බුදුන් ව...

Posted by Sri Dalada Maligawa on Tuesday, June 30, 2015

Air Jordan I Low