අසිරිමත් පොසොන් පුර පසළොස්වක පෝය.

  • Sharebar
 

අසිරිමත් පොසොන් පුර පසළොස්වක පෝය.ලක්වාසීන් බෞද්ධ සංස්‌කෘතියක සාඩම්බර හිමිකරුවන් කළ අනුබුදු මිහිඳුහිමි වැඩි, පොසොන් පුර ...

Posted by Sri Dalada Maligawa on Monday, June 1, 2015

nike air max 1 release