අද වප් පුන් පොහොය දිනයයි.

  • Sharebar
 

අද වප් පුන් පොහොය දිනයයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ තව්තිසා දෙව්ලොවෙන් දඹදිව සංකස්ස පුරයට වැඩීම, මහා පවාරණ දිනය, භික්ෂූන් වහන්...

Posted by Sri Dalada Maligawa on Monday, October 26, 2015

jordans for sale purple