70කට අධික තායිලන්ත පිරිසක් ශ්‍රී දළදා මාලිගාවට

tags: 
youtube: 
70 Thailand Devotees Visited Temple of The Tooth