1815 උඩරට ගිවිසුම සහ මහා විහාරය ශාස්ත්‍රීය කෘතිය එළිදැක්වීම මහනුවර මල්වතු මහා විහ‍ාරය‍ේදී