සිරි දළදා වරුණ -බක් ප‍ෝදා සජීව විකාශය

youtube: 
Live Cast Bak Poya Day