ශ්‍රී දළදා මාළිගාවේ දියවඩන නිළමේ තුමන් මහනුවර දී උණුසුම් අයුරින් පිළිගැනේ.

  • Sharebar
 

ශ්‍රී දළදා මාළිගාවේ දියවඩන නිළමේ තුමන් මහනුවර දී උණුසුම් අයුරින් පිළිගැනේ...

Posted by Sri Dalada Maligawa on Monday, October 5, 2015

Adidas Questar Boost