ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ (හරිත පුණ්‍ය භූමි වැඩසටහන) 14.07.2017

youtube: 
waste management project of sri daladamaligawa