වාරියපොල ශ්‍රී සුමංගල නාහිමි 200වන ගුණසැමරේ.

  • Sharebar
 

මීට සියවස් දෙකකට ඉහත දී එනම්, වර්ෂ 1815 මාර්තු 2 වන දින කන්ද උඩරට රාජධානිය ඓතිහාසික උඩරට ගිවිසුමට ඉංග්‍රීසි ආධිපත්‍යයට ය...

Posted by Sri Dalada Maligawa on Monday, March 2, 2015

jordan shoes for sale outlet metallic silver