ලංකාවට ඇවිත් ඉග‍ෙන ගත්ත ද‍ේවල් ග‍ොඩක් තිය‍ෙනවා.

youtube: 
I studied a lot in Sri Lanka.