රතන සූත්‍රයෙන් පිරිත් කළ පැන් ගුවනට මුසු කිරීම ආරම්භ කරයි.. Commenced sprinkled of holy Rathana Sutta ‘Pirith Water’ on mother Lanka.

  • Sharebar