මේ සිරි වෙස‍ඟේ - බුදු මඟ පෙර දකිමු | Good Thoughts from Buddhism

youtube: 
“අප්‍රමානව දුක් විඳ අනුන් උපයන ධනයෙහි අගය තේරුම් ගෙන, කිසි විටෙකත් හොරෙන් ඒවා නොගන්න”