මේ සිරි වෙස‍ඟේ - බුදු මඟ පෙර දකිමු | Good Thoughts from Buddhism

youtube: 
“විනෝද වීමේ අදහසින්, කිසියම් තරහකින් හෝ මරණ චේතනාවෙන් සතුන්ට හිරිහැර සිදු කිරීම සුදුසු නැත”