මේ සිරි වෙස‍ඟේ - බුදු මඟ පෙර දකිමු

youtube: 
“ගුරු, මාපිය හෝ වැඩිහිටියෙක් යමක් විමසූ කල්හී නැගිට පිළිතුරු දීම යහපත්”