මේ සිරි වෙස‍ඟේ - බුදු මඟ පෙර දකිමු

youtube: 
“මවට පියාට හෝ වැඩිහිටියන්ට ඉහළින් හිඳ නොගන්න”