මහනුවර ‍ශ්‍රී විෂ්ණු මහා දේවාලයේ බස්නායක නිළමේ මොහාන් පාණබොක්කේ මහාතාඅභාවප්‍රාප්ත විය.

  • Sharebar
 

මහනුවර ‍ශ්‍රී විෂ්ණු මහා දේවාලයේ බස්නායක නිළමේ මොහාන් පාණබොක්කේ මහාතාඅභාවප්‍රාප්ත විය...

Posted by Sri Dalada Maligawa on Tuesday, October 20, 2015

Air Jordan V Low Supreme